global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
86/TB-UBND 24/04/2023

Thông báo kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng...

Tải về
281/QĐ-UBND 17/02/2023

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình...

Tải về
Số 281/QĐ-UBND 17/02/2023

Về viêc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động...

Tải về
263/SNN-PTNT 09/02/2023

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo...

Tải về
240/KH-SNN 07/02/2023

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023 trên địa...

Tải về
Số 09/NQ-CP 02/02/2023

Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình...

Tải về
126/TB-SNN 17/01/2023

Thông báo sản phẩm OCOP cấp tỉnh hết hạn

Tải về
52/QĐ-UBND 10/01/2023

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và...

Tải về
237/KH-UBND 30/12/2022

Kế hoạch phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến dầu...

Tải về
Quyết định số 3159/QĐ-UBND 12/12/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch đổi mới và phát triển hợp tác...

Tải về
46-CTr/TU 01/12/2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày...

Tải về
Số 47-CTr/TU 01/12/2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày...

Tải về
Quyết định số 3011/QĐ-UBND 24/11/2022

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế...

Tải về
Số 20-NQ/TW 16/06/2022

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG...

Tải về
151/PTNT-KTHT 07/04/2022

Tham gia triển lãm Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt...

Tải về
Thông tư 124/2021/TT-BTC 30/12/2021

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản...

Tải về
163/2021/NQ-HĐND 09/12/2021

Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các...

Tải về
494/KTHT-PTNT 08/11/2021

Báo cáo tình hình trang trại theo Thông tư số...

Tải về
1318/QĐ-TTg 22/07/2021

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn...

Tải về
187/PTNT-KTHT 17/05/2021

Phụ biểu Báo cáo số liệu hiện trạng phát triển làng nghề năm...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6