global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 86/PTNT-CSPTNT 11/03/2022

V/v Triển khai thực hiện các hợp phần HTPTSX, đa dạng hóa...

Tải về
249/SNN-PTNT 25/02/2019

V/v báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình...

Tải về
327/QĐ-UBND 26/02/2014

Quyết định về việc phân bổ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ...

Tải về
Thông Thông tư 03/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT 25/01/2014

hướng dẫn Quyết định 1776/QĐ-TTg về “Chương trình bố trí dân...

Tải về
188/PTNT-KH 16/07/2013

Hướng dẫn thực hiện chế dộ chính sách năm 2013 theo Quyết...

Tải về
1610/BNN-KTHT 15/05/2013

Hướng dẫn thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo quyết...

Tải về
92/PTNT-KH 11/04/2013

Triển khai thực hiện kế hoạch bố trí dân cư năm 2013

Tải về
1776/QĐ-TTg 21/11/2012

Phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai,...

Tải về
33/2011/QĐ-TTG 10/06/2011

Về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân...

Tải về
39/2011/TT-BNNPTNT 24/05/2011

Hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi...

Tải về
34/2010/QĐ-TTg 08/04/2010

V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Tải về
14/2010/TT-BNNPTNT 19/03/2010

Quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương...

Tải về
69/2009/NĐ-CP 13/08/2009

Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi...

Tải về
1179/QĐ-TTg 10/08/2009

Về việc phê duyệt Quy hoạch ổn định dân cư các xã biên giới...

Tải về
464/QĐ-UBND 20/03/2009

Về việc phê duyệt Dự án quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định...

Tải về
1972/QĐ-UBND 21/10/2008

Phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể bố trí, sắp xếp dân cư...

Tải về
31/2008/QĐ-UBND 30/09/2008

Phương thức hỗ trợ thực hiện chính sách di dân và chi phí...

Tải về
21/2007/TT-BNN 12/11/2007

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số...

Tải về
69/2006/TT-BTC 02/08/2006

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004...

Tải về
197/2004/NĐ-CP 03/12/2004

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Tải về