global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
215/KH-UBND 09/12/2022

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn...

Tải về
5480/QĐ-BNN-KTHT 29/12/2016

Quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông...

Tải về
112/HD-PTNT 30/05/2016

Hướng dẫn về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề nông...

Tải về
493/QĐ-UBND 21/03/2014

Quyết định về việc phân cấp và giao vốn dạy nghề cho lao...

Tải về
26/PTNT-CB 11/02/2014

V/v hướng dẫn đăng ký nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho...

Tải về
Công văn số 83/LĐTBXH-DN 14/01/2014

V/v Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động...

Tải về
Kế hoạch số 1350/KH-SNN-PTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT 03/12/2013

Kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề năm 2013

Tải về
3845/UBND-VX 12/11/2013

V/v chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác dạy...

Tải về
Công văn số 15288/BTC-HCSN của Bộ Tài chính 08/11/2013

V/v hướng dẫn cơ chế Tài chính thưc hiện QĐ số 52/QĐ-TTg

Tải về
46/2013/TT-BNNPTNT 05/11/2013

Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề...

Tải về
354/PTNT-CB 04/11/2013

Báo cáo tình hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông...

Tải về
76-CTHĐ/TU 06/09/2013

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư...

Tải về
289/PTNT-DN 05/09/2013

Về việc gửi giáo trình dạy nghề nông nghiệp năm 2013 để thẩm...

Tải về
273/PTNT-CB 23/08/2013

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo nghề...

Tải về
231/TB-PTNT 29/07/2013

Thông báo về việc sử dụng giáo trình dạy nghề nông nghiệp...

Tải về
228/PTNT-KT 29/07/2013

Hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán đào tạo nghề nông nghiệp...

Tải về
206/PTNT-CB 24/07/2013

V/v Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động...

Tải về
157/PTNT-CB 20/06/2013

Hướng dẫn kế hoạch thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông...

Tải về
866/SLĐTBXH-DN 17/06/2013

Thông báo đảm bảo điều kiện đào tạo nghề cho lao động nông...

Tải về
883/SLĐTBXH -DN 11/06/2013

Điều chỉnh kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2013

Tải về