global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
193/QĐ-UBND 25/01/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý sản phẩm...

Tải về
86/TB-UBND 24/04/2023

Thông báo kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng...

Tải về
281/QĐ-UBND 17/02/2023

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình...

Tải về
Số 281/QĐ-UBND 17/02/2023

Về viêc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động...

Tải về
52/QĐ-UBND 10/01/2023

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và...

Tải về
237/KH-UBND 30/12/2022

Kế hoạch phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến dầu...

Tải về
234/KH-UBND 30/12/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số...

Tải về
Quyết định số 3159/QĐ-UBND 12/12/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch đổi mới và phát triển hợp tác...

Tải về
215/KH-UBND 09/12/2022

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn...

Tải về
Số 46-CTr/TU 01/12/2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày...

Tải về
46-CTr/TU 01/12/2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày...

Tải về
Số 47-CTr/TU 01/12/2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày...

Tải về
Quyết định số 3011/QĐ-UBND 24/11/2022

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế...

Tải về
162/2021/NQ-HĐND 09/12/2021

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật...

Tải về
163/2021/NQ-HĐND 09/12/2021

Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các...

Tải về
5555/UBND-TM 16/11/2021

Hướng dẫn chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn...

Tải về
105/2021/NQ-HĐND 30/08/2021

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên...

Tải về
30/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020

Tải về
6053/CTHĐ-UBND 30/11/2017

Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số...

Tải về
3206/QĐ-UBND 20/11/2017

Quyết định v/v Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân...

Tải về