global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
234/KH-UBND 30/12/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số...

Tải về
Số 46-CTr/TU 01/12/2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày...

Tải về
162/2021/NQ-HĐND 09/12/2021

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật...

Tải về
5555/UBND-TM 16/11/2021

Hướng dẫn chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn...

Tải về
105/2021/NQ-HĐND 30/08/2021

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên...

Tải về
08/2019/TT-BTC 30/01/2019

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
30/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020

Tải về
6053/CTHĐ-UBND 30/11/2017

Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số...

Tải về
5812-CTPH/UBND-MTTQ 16/11/2017

Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây...

Tải về
1760/QĐ-TTg 10/11/2017

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày...

Tải về
259/TB-PTNT 14/08/2017

Thông báo v/v mở lớp tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương...

Tải về
648/QĐ-UBND 03/04/2017

Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 thực hiện...

Tải về
231/QĐ-UBND 10/02/2017

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây...

Tải về
76/SNN-PTNT 17/01/2017

Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản...

Tải về
55/2016/QĐ-UBND 30/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
32/2016/QĐ-UBND 15/08/2016

Quyết định về việc quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát...

Tải về
543/SNN-PTNT 31/05/2016

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 21/2015/QĐ-UBND...

Tải về
4618/BTC-HCSN 06/04/2016

V/v triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Tải về
592/QĐ-TTg 06/04/2016

Quyết định về việc giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016...

Tải về
21/2015/QĐ-UBND 14/09/2015

Quyết định về ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ...

Tải về