global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
193/QĐ-UBND 25/01/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý sản phẩm...

Tải về
2803/QĐ-BNN-KTHT 12/07/2023

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP...

Tải về
281/QĐ-UBND 17/02/2023

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình...

Tải về
Số 281/QĐ-UBND 17/02/2023

Về viêc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động...

Tải về
52/QĐ-UBND 10/01/2023

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và...

Tải về
Quyết định số 3159/QĐ-UBND 12/12/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch đổi mới và phát triển hợp tác...

Tải về
Quyết định số 3011/QĐ-UBND 24/11/2022

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế...

Tải về
1318/QĐ-TTg 22/07/2021

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn...

Tải về
137/2021/QĐ-PTNT 09/04/2021

Quyết định Ban hành quy chế Quản lý, tổ chức và hoạt động...

Tải về
1048/QĐ-TTg 21/08/2019

Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng...

Tải về
01/QĐ-BCĐTW 22/08/2018

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã...

Tải về
490/QĐ-TTg 07/05/2018

Quyết định phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai...

Tải về
524/QĐ-SNN 30/11/2017

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra...

Tải về
3206/QĐ-UBND 20/11/2017

Quyết định v/v Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân...

Tải về
1760/QĐ-TTg 10/11/2017

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày...

Tải về
2299/QĐ-UBND 23/08/2017

Quyết định Ban hành tiêu chi phân loại và đánh giá hợp tác...

Tải về
2235/QĐ-UBND 15/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ,...

Tải về
648/QĐ-UBND 03/04/2017

Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 thực hiện...

Tải về
231/QĐ-UBND 10/02/2017

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây...

Tải về
55/2016/QĐ-UBND 30/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
1 2 3 4  Trang sau