global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1061/TB-SNN 05/05/2023

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và...

Tải về
263/SNN-PTNT 09/02/2023

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo...

Tải về
240/KH-SNN 07/02/2023

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023 trên địa...

Tải về
126/TB-SNN 17/01/2023

Thông báo sản phẩm OCOP cấp tỉnh hết hạn

Tải về
1385 /SNN-PTNT 03/08/2020

Về việc đăng ký sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch và xây dựng...

Tải về
955 /SNN- PTNT 03/06/2020

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về...

Tải về
1807/BĐH-OCOP 31/10/2019

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình OCOP năm...

Tải về
1481/SNN-KHTC 16/09/2019

Đề xuất nhu cầu danh mục dự án PTSX thuộc Chương trình MTQG...

Tải về
Số: 1461/BĐH-OCOP 11/09/2019

Về việc triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình...

Tải về
249/SNN-PTNT 25/02/2019

V/v báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình...

Tải về
1090/SNN-PTNT 20/08/2018

V/v Góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã...

Tải về
Số:701/SNN-PTNT 05/06/2018

V/v Hướng dẫn thực hiện việc công nhận nghề truyền thống,...

Tải về
524/QĐ-SNN 30/11/2017

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra...

Tải về
1127/KH-SNN 21/08/2017

Kế hoạch đổi mới tổ chức sản xuất và phân loại, đánh giá xây...

Tải về
860/KH-SNN 30/06/2017

Kế hoạch tổ chức điều tra về chương trình mỗi xã mỗi sản...

Tải về
774/SNN-PTNT 20/06/2017

Về việc triển khai thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản...

Tải về
775/SNN-PTNT 20/06/2017

Về việc Triển khai hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc...

Tải về
76/SNN-PTNT 17/01/2017

Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản...

Tải về
427/QĐ-SNN 25/08/2016

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Tải về
819/SNN - PTNT 01/08/2016

Về việc báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp...

Tải về