global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : Số: 86/PTNT-CSPTNT
Về việc / trích yếu

V/v Triển khai thực hiện các hợp phần HTPTSX, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG GNBV

Ngày ban hành 11/03/2022
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy hoạch bố trí dân cư
Người ký duyệt Trần Thị Hoa Lệ
Cơ quan / đơn vị ban hành Chi cục Phát triển nông thôn
Tải về máy Đã xem : 261 | Đã tải: 7