global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Thông tư 124/2021/TT-BTC 30/12/2021

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản...

Tải về
08/2019/TT-BTC 30/01/2019

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
09 /2017/TT-BNNPTNT 17/04/2017

Thông tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt...

Tải về
39/2016/TT-BTC 01/03/2016

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
83/2015/TT-BTC 28/05/2015

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác...

Tải về
46/2014/TT-BNNPTNT 05/12/2014

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung Hỗ trợ phát triển sản...

Tải về
15/2014/TT-BNNPTNT 29/04/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số...

Tải về
08/2014/TT-BNNPTNT 20/03/2014

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số...

Tải về
Thông Thông tư 03/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT 25/01/2014

hướng dẫn Quyết định 1776/QĐ-TTg về “Chương trình bố trí dân...

Tải về
46/2013/TT-BNNPTNT 05/11/2013

Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề...

Tải về
68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 21/05/2013

Thông tư liên tịch Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực...

Tải về
46/2012/TT-BCT 28/12/2012

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số...

Tải về
30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT 12/12/2012

Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số...

Tải về
22/2012/TT-NHNN 22/06/2012

Hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg...

Tải về
84/2011/TT-BTC 16/06/2011

Hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh...

Tải về
39/2011/TT-BNNPTNT 24/05/2011

Hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi...

Tải về
27/2011/TT-BNNPTNT 13/04/2011

Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế...

Tải về
62/2010/TT-BNNPTNT 28/10/2010

Quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng ...

Tải về
112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 30/07/2010

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện...

Tải về
14/2010/TT-NHNN 14/06/2010

Hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày...

Tải về