global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1048/QĐ-TTg 20/08/2019

Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng...

Tải về
01/QĐ-BCĐTW 21/08/2018

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã...

Tải về
490/QĐ-TTg 06/05/2018

Quyết định phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai...

Tải về
524/QĐ-SNN 29/11/2017

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra...

Tải về
3206/QĐ-UBND 19/11/2017

Quyết định v/v Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân...

Tải về
1760/QĐ-TTg 09/11/2017

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày...

Tải về
2299/QĐ-UBND 22/08/2017

Quyết định Ban hành tiêu chi phân loại và đánh giá hợp tác...

Tải về
2235/QĐ-UBND 14/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ,...

Tải về
648/QĐ-UBND 02/04/2017

Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 thực hiện...

Tải về
231/QĐ-UBND 09/02/2017

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây...

Tải về
55/2016/QĐ-UBND 29/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
5480/QĐ-BNN-KTHT 28/12/2016

Quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông...

Tải về
312/QĐ-PTNT 15/11/2016

Quyết định về việc bố trí công chức tại các phòng chuyên môn...

Tải về
309/QĐ-PTNT 14/11/2016

Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

Tải về
427/QĐ-SNN 24/08/2016

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Tải về
32/2016/QĐ-UBND 14/08/2016

Quyết định về việc quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát...

Tải về
592/QĐ-TTg 05/04/2016

Quyết định về việc giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016...

Tải về
21/2015/QĐ-UBND 13/09/2015

Quyết định về ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ...

Tải về
1682/QĐ-UBND 12/08/2015

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành;...

Tải về
2462/QĐ-UBND 05/11/2014

Quyết định phê duyệt kế hoạch đổi mới các hình thức kinh tế...

Tải về
  Trang trước  1 2 3