global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
07/TB-SKHCN 19/04/2022

Đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi...

Tải về
137/2021/QĐ-PTNT 08/04/2021

Quyết định Ban hành quy chế Quản lý, tổ chức và hoạt động...

Tải về
524/QĐ-SNN 29/11/2017

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra...

Tải về
312/QĐ-PTNT 15/11/2016

Quyết định về việc bố trí công chức tại các phòng chuyên môn...

Tải về
309/QĐ-PTNT 14/11/2016

Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

Tải về
427/QĐ-SNN 24/08/2016

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Tải về
335/KH- PTNT 06/09/2015

Kế hoạch về việc đăng ký làm việc với UBND các huyện, thị xã...

Tải về
28/QĐ-PTNT 10/02/2014

Quyết định về việc điều chuyển chức năng nhiệm vụ và bố trí...

Tải về
1175/BC-SNN 06/11/2013

Báo cáo kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chương trình công...

Tải về
1176/CT-SNN 06/11/2013

Chương trình công tác trọng tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT...

Tải về
1177/CT-SNN 06/11/2013

Chương trình công tác của Ngành Nông nghiệp và PTNT đề xuất...

Tải về
1178/SNN-VP 06/11/2013

Đề xuất danh mục các đề án tham mưu UBND tỉnh trình Chính...

Tải về