Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/11/2013 16:01 - Người đăng bài viết: Trần Văn Thu
I. Phòng Hành chính - Tổng hợp
    1. Chức năng
        Giúp Chi cục trưởng thực hiện tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hành chính quản trị; quản lý tài chính, tài sản và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Công tác Tổ chức:
Xây dựng chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương. Chủ trì và phối hợp với các phòng liên quan xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan;
2.2. Công tác Hành chính:
Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý, các Quy chế, Quy định của cán bộ công chức nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao;
 Mua sắm, quản lý trang thiết bị phục vụ công tác của cơ quan; hoạt động văn thư lưu trữ; tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản theo quy định của nhà nước; phối hợp tổ chức hội nghị, đào tạo tập huấn.
2.3. Công tác Kế toán: Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản được giao. Tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật. Xây dựng quy chế về chi tiêu nội bộ.
   2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chi cục trưởng giao.
     II. Phòng  Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư
1. Chức năng:
          Giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển nông thôn; kế hoạch, quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; tổng hợp kế hoạch.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về phát triển nông thôn; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư;
        2.2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật đã được phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
         2.3. Tham mưu Chi cục trưởng trình các cấp có thẩm quyền chủ trương xây dựng các chương trình, dự án về bố trí dân cư, di dân tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện; bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, khu rừng đặc dụng, vùng nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu, di cư tự do;
         2.4. Thẩm định, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các chương trình, dự án liên quan đến bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông thôn. Xây dựng hạ tầng nông thôn khu, điểm tái định cư. Thực hiện các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch về bố trí dân cư thuộc thẩm quyền;
         2.5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện công tác bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông thôn theo quy định;
         2.6. Đầu mối xây dựng và triển khai các mô hình bố trí dân cư; di dân, tái định cư các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi lớn được giao;
2.7. Thẩm định, thẩm tra các chương trình, dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chương trình phát triển nông thôn theo quy định;
           2.8. Công tác kế hoạch -Tổng hợp: chủ trì và phối hợp với các phòng liên quan xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Chi cục; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao của Chi cục theo quy định về chế độ thông tin báo cáo và yêu cầu của cấp trên;
  2.9. Đề xuất, triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Đề xuất và phối hợp thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh;
2.10. Chủ trì, phối hợp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp và thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về các linh vực công tác thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật;
             2.11. Tổ chức điều tra, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực quản lý được giao. Xây dựng quy chế phối hợp công tác, chế độ thông tin báo cáo đối với các Phòng của Chi cục và của các huyện, thành phố thị xã;
2.12. Phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan thực hiện các dự án quốc tế được giao thuộc chuyên ngành quản lý;
            2.13. Phối hợp, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí các dự án, chương trình được giao theo quy định  hiện hành;
  2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chi cục trưởng giao.
      III. Phòng Quản lý cơ điện, ngành nghề nông thôn.
1. Chức năng:
   Giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về cơ điện nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; xây dựng nông thôn mới.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về cơ điện nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; xây dựng nông thôn mới;
        2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật đã được phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
          2.3. Hướng dẫn và tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề nông thôn;
2.4. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn:
         a) Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề, dịch vụ nông thôn cho các đối tượng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ( 30a, 135, xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy); đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ( Hợp phần phát triển sản xuất 30a, 135, xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy ở địa phương);
          b) Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;
          c). Hướng dẫn việc triển khai chương trình bảo hiểm nông nghiệp theo quy định;
          2.5. Quản lý nhà nước chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.( theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, thực hiện công tác xây dụng nông thôn mới của Ngành Nông nghiệp và PTNT.  Đào tạo, tập huấn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới;
           2.6. Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn:
           a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;
            b) Thực hiện nhiệm vụ về đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động các làng nghề nông thôn theo quy định.
2.7. Đề xuất, triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành được giao quản lý trên địa bàn tỉnh;
 2.8. Phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan thực hiện các dự án quốc tế được giao thuộc chuyên ngành quản lý.
 2.9. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật;
 2.10. Chủ trì, phối hợp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí các dự án, chương trình do Chi cục giao theo quy định  hiện hành;
         2.11. Tổ chức điều tra, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực quản lý được giao. Xây dựng quy chế phối hợp công tác, chế độ thông tin báo cáo đối với các Phòng thuộc Chi cục và của các huyện, thành phố thị xã;
          2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi cục trưởng giao.
IV. Phòng Kinh tế hợp tác và trang trại.
1. Chức năng
         Giúp Chi cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn; kinh tế trang trại; kinh tế hộ.
          2. Nhiệm vụ và quyền hạn
          2.1. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về  kinh tế hợp tác; kinh tế hộ; kinh tế trang trại; liên kết trong nông nghiệp, nông thôn;
           2.2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật đã được phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
            2.3.Hướng dẫn và tổ chức thực  hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, liên kết trong nông nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Tham mưu cho Chi cục trưởng tổng hợp, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
   2.4. Đầu mối xây dựng, nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng các mô hình; tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp, nông thôn;
             2.5. Đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại trong nông, lâm, ngư và diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh;
   2.8. Phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan thực hiện các dự án quốc tế được giao thuộc chuyên ngành quản lý;
   2.9.  Đề xuất, triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành được giao quản lý trên địa bàn tỉnh;
   2.10. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật;
    2.11. Phối hợp, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí các dự án, chương trình do Chi cục giao theo quy định  hiện hành;
             2.12. Tổ chức điều tra, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực quản lý được giao. Xây dựng quy chế phối hợp công tác, chế độ thông tin báo cáo đối với các Phòng thuộc Chi cục và của các huyện, thành phố thị xã;
              2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi cục trưởng giao.

(Theo Quyết định số 309/QĐ-PTNT ngày 15/11/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn)


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết