Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Những năm qua, công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm sau đào tạo cho người lao động luôn được Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Trị chú trọng thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Mỗi năm có từ 600 - 700 lao động được đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ và giới thiệu học nghề, gần 80% số lao động được đào tạo đã có việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng cho gia cầm
Cùng với việc tổ chức đào tạo, liên kết và giới thiệu đào tạo, Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Trị đã tập trung thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm, trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ, Trung tâm đã tích cực khảo sát, phối hợp với các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở các địa phương để tổ chức tuyển sinh, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Với tiêu chí “đào tạo gắn với nhu cầu xã hội”, gắn đào tạo với nhu cầu học nghề của người lao động và định hướng phát triển của các địa phương, đến nay, Trung tâm đã tổ chức đào tạo 63 lớp nghề nông nghiệp và phi nông nông nghiệp cho 1.995 lao động nông thôn.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác giảng dạy, Trung tâm còn lồng ghép vào những buổi sinh hoạt của các lớp học để tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tư vấn các chính sách, pháp luật về lao động - việc làm của Đảng, Nhà nước cho người lao động. Với tiêu chí đào tạo nghề đi đôi với giải quyết việc làm, Trung tâm đã liên kết với nhiều đơn vị, doanh nghiệp uy tín, chất lượng trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động để tư vấn, giới thiệu cho người dân tìm hiểu, tự tìm kiếm việc làm cho mình hoặc có thể giới thiệu, vận động con em mình tham gia tìm kiếm việc làm và xuất khẩu lao động theo đúng nguyện vọng, khả năng và trình độ của mình. Vì vậy, trong tổng số 1.995 lao động nông thôn được đào tạo nghề, có hơn 1.600 người có việc làm, chiếm hơn 80 % lao động nông thôn được đào tạo, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, giải quyết việc làm tại chỗ, cung cấp lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp người nông dân chuyển đổi nghề, tạo thêm nghề mới để phát triển kinh tế.

Nhằm hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, người lao động có cơ hội tham gia xuất khẩu lao động, những năm qua, Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Trị đã tích cực thực hiện công tác đào tạo ngoại ngữ cho người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài. Bình quân hàng năm tổ chức đào tạo ngoại ngữ cho khoảng 200 - 300 lao động (tiếng Hàn, tiếng Nhật). Ngoài việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tuyển chọn đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, tâm huyết để giảng dạy, Trung tâm luôn chú trọng đến công tác tuyển chọn những lao động có trình độ văn hóa, sức khoẻ, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự có nguyện vọng xuất khẩu lao động... Vì vậy tỉ lệ trúng tuyển qua các kỳ thi tiếng Hàn, tiếng Nhật do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức luôn ở mức khá cao (gần 70%).

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề. Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Tích cực quan hệ, tìm kiếm và phối hợp với các trường nghề chất lượng để giới thiệu học nghề. Đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm cho người lao động sau đào tạo. Qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Tri