Triển khai Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hợp tác xã hoạt động có hiệu quả

Ngày 18/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến, triển khai Nghị định số 98/NĐ-CP, ngày 5/7/2018 của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TT, ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” .
Điểm cầu Quảng Trị
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Võ Văn Hưng cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn.

Nhằm đẩy mạnh củng cố các hợp tác xã nông nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nghị định được triển khai nhằm đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đồng thời góp phần phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hiệu quả đến năm 2020; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân, các nhà khoa học… gắn kết cùng nhau xây dựng và phát triển bền vững các chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập và lợi ích của các bên tham gia, củng cố phát triển các tổ chức nông dân, hợp tác xã thông qua liên kết, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Hội nghị cũng triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trên 4.400 HTX nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả; phấn đấu có trên 1.500 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng tỷ lệ lên 25% HTX nông nghiệp ứng dụng các công nghệ cao; nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp yếu, kém để phấn đấu có trên 5.400 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả (trong tổng số hơn 6.400 hợp tác xã nông nghiệp yếu, kém); tạo điều kiện thành lập mới trên 5.200 hợp tác xã nông nghiệp trên các lĩnh vực có lợi thế ở địa phương và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu một số giải pháp để thực hiện tốt Nghị định số 98 của Chính phủ và Quyết định 461 của Thủ tướng Chính phủ, đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đề án phát triển 15.000 HTX; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đối với HTX nông nghiệp; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ hệ thống quản lý nhà nước, lực lượng hỗ trợ, lực lượng trực tiếp hoạt động ở các HTX và thành viên HTX; tăng cường cán bộ trẻ về công tác tại các HTX nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Cần tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên minh HTX, Hội Nông dân và các ban ngành đoàn thể liên quan từ trung ương đến địa phương trong thực hiện đề án 15.000 HTX. Các địa phương cần xây dựng chương trình hành động, bố trí, huy động các nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho HTX nông nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của các HTX. Bên cạnh đó, chú trọng quản lý nhà nước đối với HTX; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo báo, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình, tôn vinh, khen thưởng các HTX hoạt động hiệu quả, các nhà khoa học, doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tác giả bài viết: Tiến Nhất

Nguồn tin: (Web Quảng Trị)