Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của BCHTƯ Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 với mục tiêu: “Xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
 
      Để thực hiện thành công mục tiêu trên, trong kỳ họp HĐND tỉnh tới đây, UBND tỉnh sẽ trình đề án: Huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ trong xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2020. 
     Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Trung ương, những năm qua tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều chính sách để huy động các nguồn lực cho mục tiêu xây dựng NTM. Nhờ vậy kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước được tăng cường; các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp phát triển đa dạng; nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường và củng cố; bộ mặt nông thôn ngày thêm đổi mới. 
     Qua 3 năm (2011-2013) thực hiện xây dựng NTM, hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn nông thôn nói riêng đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả nhất định. Đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự giác tham gia đóng góp công sức, thực hiện dồn điền đổi thửa, đẩy mạnh sản xuất, chỉnh trang nông thôn, hiến đất, góp công làm đường giao thông, xây dựng trường học, trạm y tế... 
     Nguồn vốn đầu tư trực tiếp của Trung ương cho xây dựng NTM tăng liên tục qua các năm, trong 3 năm đã phân bổ cho tỉnh 57.604 triệu đồng; cùng với các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu và đầu tư có mục tiêu của Trung ương đã góp phần giải quyết tốt các vấn đề khó khăn trong thực hiện tiêu chí NTM như nước sạch và vệ sinh môi trường, việc làm và dạy nghề, giảm nghèo, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế... 
     Trong những năm qua, HĐND tỉnh ban hành 14 nghị quyết chuyên đề về phát triển các lĩnh vực kinh tế, xã hội nên đã huy động được nguồn lực tương đối lớn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là huy động có hiệu quả nguồn lực trong nhân dân. Nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước, sự ủng hộ của các cấp, ngành và sự nỗ lực của nhân dân nên tổng số tiêu chí NTM đạt chuẩn đến năm 2013 là 951 tiêu chí, tăng 521 tiêu chí so với năm 2010; tốc độ tăng bình quân mỗi năm đạt 1,5 tiêu chí/xã. 
     Tuy nhiên theo đánh giá của UBND tỉnh, mặc dù nguồn vốn đầu tư đều tăng qua các năm nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư xây dựng NTM của các địa phương. Nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn đã được đầu tư trước đây đang bị xuống cấp do thiếu nguồn vốn duy tu bảo dưỡng, đặc biệt là ở các xã ở vùng sâu, vùng xa. Hiệu quả đầu tư vào các ngành kinh tế vẫn chưa đạt được mức đề ra, cơ cấu sản xuất nông nghiệp chậm chuyển đổi, công nghiệp tuy có bước phát triển nhưng chưa bền vững, chưa tạo đà cho nông nghiệp phát triển. Kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn còn manh mún, thiếu đồng bộ, chưa phát huy tốt hiệu quả vốn đầu tư. Công tác chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng đô thị nông thôn còn chậm nên cơ bản các vùng nông thôn Quảng Trị vẫn đang là vùng sản xuất thuần nông. 
     Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 20% số xã đạt chuẩn NTM (24 xã) và đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn NTM (59 xã). Để thực hiện thành công mục tiêu trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đó là thực hiện các chính sách huy động nguồn vốn và hỗ trợ cho chương trình MTQG xây dựng NTM. Phát huy vai trò của chủ thể cộng đồng dân cư trong thực hiện chương trình NTM. Hoàn thiện môi trường đầu tư và tăng cường thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác quản lý để sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành các cấp; trong đó tập trung vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, HĐND các cấp, Ban chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã và Ban quản lý xây dựng NTM của xã, Ban phát triển thôn/bản đối với Chương trình xây dựng NTM. Thực hiện giám sát cộng đồng, kiểm tra đôn đốc tất cả các khâu trong quy trình quản lý đầu tư và xây dựng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các địa phương, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có những đóng góp có giá trị, có sáng kiến hay, việc làm tốt cho xây dựng NTM. 
     Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Để thực hiện thành công mục tiêu đề ra, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, cần xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó nông dân là chủ thể của quá trình phát triển và đích đến của chương trình là đem lại đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, xã hội phát triển bền vững. 
 

Tác giả bài viết: PHƯƠNG MINH

Nguồn tin: Báo Quảng Tri