Tập huấn điều tra chương trình quốc gia “mỗi xã một sản phẩm-OCOP”

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó xác định xây dựng và triển khai chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế khu vực nông thôn
Toàn cảnh một lớp tập huấn
         Từ ngày 19-26/7/2017, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Phòng Nông nghiệp  và PTNT/phòng Kinh tế các huyện, thành phố tổ chức tập huấn điều tra chương trình quốc gia “mỗi xã một sản phẩm” nhằm phục vụ cho việc xây dựng đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh và cung cấp số liệu phục vụ xây dựng đề án cấp quốc gia.
        Tham gia khóa tập huấn gồm có cán bộ phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế cấp huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo UBND và cán bộ nông nghiệp và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thông qua khóa tập huấn, các cán bộ tham gia đã được phổ biến về tình hình thực hiện phong trào trên của một số quốc gia trên thế giới, chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” ở tỉnh Quảng Ninh và chủ trương của Trung ương về Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”; đồng thời cán bộ tham gia khóa tập huấn được hướng dẫn công tác cung cấp thông tin về các sản phẩm nông sản, dịch vụ nông thôn hiện có trên địa bàn có thể đăng ký tham gia chương trình. Kết quả tham vấn sơ bộ cho thấy các đối tượng được tham gia tập huấn cũng mong muốn chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” sớm được triển khai để tháo gỡ nút thắt trong tiêu thụ nông sản cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Tác giả bài viết: Trần Trọng Tuấn, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị