global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
955 /SNN- PTNT 02/06/2020

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về...

Tải về
1807/BĐH-OCOP 30/10/2019

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình OCOP năm...

Tải về
1481/SNN-KHTC 15/09/2019

Đề xuất nhu cầu danh mục dự án PTSX thuộc Chương trình MTQG...

Tải về
Số: 1461/BĐH-OCOP 10/09/2019

Về việc triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình...

Tải về
249/SNN-PTNT 24/02/2019

V/v báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình...

Tải về
1090/SNN-PTNT 19/08/2018

V/v Góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã...

Tải về
Số:701/SNN-PTNT 04/06/2018

V/v Hướng dẫn thực hiện việc công nhận nghề truyền thống,...

Tải về
524/QĐ-SNN 29/11/2017

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra...

Tải về
1127/KH-SNN 20/08/2017

Kế hoạch đổi mới tổ chức sản xuất và phân loại, đánh giá xây...

Tải về
860/KH-SNN 29/06/2017

Kế hoạch tổ chức điều tra về chương trình mỗi xã mỗi sản...

Tải về
774/SNN-PTNT 19/06/2017

Về việc triển khai thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản...

Tải về
775/SNN-PTNT 19/06/2017

Về việc Triển khai hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc...

Tải về
76/SNN-PTNT 16/01/2017

Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản...

Tải về
427/QĐ-SNN 24/08/2016

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Tải về
819/SNN - PTNT 31/07/2016

Về việc báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp...

Tải về
710/ HD-SNN 06/07/2016

Hướng dẫn thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo của Chương...

Tải về
651/SNN-PTNT 22/06/2016

V/v Đăng ký tham dự chương trình Thương hiệu vàng nông...

Tải về
543/SNN-PTNT 30/05/2016

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 21/2015/QĐ-UBND...

Tải về
280/SNN - PTNT 03/04/2016

V/v: Đăng ký làm việc với UBND các huyện, thành phố, thị xã...

Tải về
253 / SNN- HD 27/03/2016

Hướng dẫn về việc thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản...

Tải về
  Trang trước  1 2