global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
162/2021/NQ-HĐND 09/12/2021

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật...

Tải về
163/2021/NQ-HĐND 09/12/2021

Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các...

Tải về
5555/UBND-TM 16/11/2021

Hướng dẫn chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn...

Tải về
105/2021/NQ-HĐND 30/08/2021

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên...

Tải về
30/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020

Tải về
6053/CTHĐ-UBND 30/11/2017

Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số...

Tải về
3206/QĐ-UBND 20/11/2017

Quyết định v/v Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân...

Tải về
5812-CTPH/UBND-MTTQ 16/11/2017

Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây...

Tải về
4376/KH-UBND 31/08/2017

Kế hoạch đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất và phân...

Tải về
2299/QĐ-UBND 23/08/2017

Quyết định Ban hành tiêu chi phân loại và đánh giá hợp tác...

Tải về
2235/QĐ-UBND 15/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ,...

Tải về
05/2017/NQ-HĐND 23/05/2017

Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế...

Tải về
648/QĐ-UBND 03/04/2017

Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 thực hiện...

Tải về
231/QĐ-UBND 10/02/2017

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây...

Tải về
55/2016/QĐ-UBND 30/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
32/2016/QĐ-UBND 15/08/2016

Quyết định về việc quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát...

Tải về
21/2015/QĐ-UBND 14/09/2015

Quyết định về ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ...

Tải về
1682/QĐ-UBND 13/08/2015

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành;...

Tải về
2462/QĐ-UBND 06/11/2014

Quyết định phê duyệt kế hoạch đổi mới các hình thức kinh tế...

Tải về
493/QĐ-UBND 21/03/2014

Quyết định về việc phân cấp và giao vốn dạy nghề cho lao...

Tải về