global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
08/2019/TT-BTC 29/01/2019

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
01/QĐ-BCĐTW 21/08/2018

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã...

Tải về
6355/KH-BNN-KTHT 16/08/2018

Kế hoạch Phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong chế...

Tải về
690/KTHT-HTTT 30/07/2018

Vv tham gia y kiến vào dự thảo phương án sản xuất kinh...

Tải về
268/TB-VPCP 30/07/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội...

Tải về
490/QĐ-TTg 06/05/2018

Quyết định phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai...

Tải về
57/2018/NĐ-CP 16/04/2018

Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp...

Tải về
52/2018/NĐ-CP 11/04/2018

Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn

Tải về
1760/QĐ-TTg 09/11/2017

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày...

Tải về
107/2017/NĐ-CP 14/09/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...

Tải về
09 /2017/TT-BNNPTNT 16/04/2017

Thông tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt...

Tải về
5480/QĐ-BNN-KTHT 28/12/2016

Quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông...

Tải về
4618/BTC-HCSN 05/04/2016

V/v triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Tải về
592/QĐ-TTg 05/04/2016

Quyết định về việc giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016...

Tải về
39/2016/TT-BTC 29/02/2016

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
83/2015/TT-BTC 27/05/2015

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác...

Tải về
46/2014/TT-BNNPTNT 04/12/2014

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung Hỗ trợ phát triển sản...

Tải về
103/2014/NĐ-CP 10/11/2014

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người...

Tải về
1003/QĐ-BNN-CB 12/05/2014

Quyết định Phê duyệt đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng...

Tải về
15/2014/TT-BNNPTNT 28/04/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số...

Tải về