global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
112/HD-PTNT 29/05/2016

Hướng dẫn về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề nông...

Tải về
493/QĐ-UBND 20/03/2014

Quyết định về việc phân cấp và giao vốn dạy nghề cho lao...

Tải về
26/PTNT-CB 10/02/2014

V/v hướng dẫn đăng ký nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho...

Tải về
Công văn số 83/LĐTBXH-DN 13/01/2014

V/v Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động...

Tải về
Kế hoạch số 1350/KH-SNN-PTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT 02/12/2013

Kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề năm 2013

Tải về
3845/UBND-VX 11/11/2013

V/v chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác dạy...

Tải về
Công văn số 15288/BTC-HCSN của Bộ Tài chính 07/11/2013

V/v hướng dẫn cơ chế Tài chính thưc hiện QĐ số 52/QĐ-TTg

Tải về
46/2013/TT-BNNPTNT 04/11/2013

Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề...

Tải về
354/PTNT-CB 03/11/2013

Báo cáo tình hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông...

Tải về
76-CTHĐ/TU 05/09/2013

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư...

Tải về
289/PTNT-DN 04/09/2013

Về việc gửi giáo trình dạy nghề nông nghiệp năm 2013 để thẩm...

Tải về
273/PTNT-CB 22/08/2013

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo nghề...

Tải về
231/TB-PTNT 28/07/2013

Thông báo về việc sử dụng giáo trình dạy nghề nông nghiệp...

Tải về
228/PTNT-KT 28/07/2013

Hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán đào tạo nghề nông nghiệp...

Tải về
206/PTNT-CB 23/07/2013

V/v Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động...

Tải về
157/PTNT-CB 19/06/2013

Hướng dẫn kế hoạch thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông...

Tải về
866/SLĐTBXH-DN 16/06/2013

Thông báo đảm bảo điều kiện đào tạo nghề cho lao động nông...

Tải về
883/SLĐTBXH -DN 10/06/2013

Điều chỉnh kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2013

Tải về
1398/UBND-VX 19/05/2013

V/v Phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Tải về
646/CVDN-LN 03/05/2013

Hướng dẫn triển khai dạy nghề cho lao động nông thôn

Tải về
  Trang trước  1 2